POSCHACHER AG 1872 - 1909   REGAL VI B
  Bezeichung INHALTSANGABE NR. DATUM
  Grundtausch AP - Wöss (Kerschbaumer) P6 1906
  Pachtvertrag Planck - AG (Plöckinger Häuser) P7 01.05.1872
  Gründung AG 1872 Dreyhausen P8 1872
  Kaufvertrag AP - AG 1876 P9 1876
  Grundtausch Wöss - Unterkerschbaumer - Poschacher P10 1905 - 1906